ใบงานที่เรื่องดาวน์โหลด
1การประเมิน 360 องศา
2เลขคี่อ่านสรุปหนังสือ Managing & Across
เลขคู่อ่านหนังสือ HBR Getting the Right Work Done
3The First 90 days 90 วันผู้นำคนใหม่