ศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชั้น 4 อาคาร 4,6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข
โทรศัพท์ 0-2590-2350
โทรสาร 0-2965-9819
bops.expertcenter@gmail.com