Leadership Forum 2019

เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว.) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ให้สามารถขับเคลื่อนงานนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ระบบสาธารณสุขสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในระดับพื้นที่ได้อย่างบูรณาการเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมสังคมไทยและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิผล


ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้อบรม

วิทยากร

เอกสารดาวน์โหลด

Brochure

ตารางสอน

การศึกษาดูงาน

ใบงาน

การประเมิน 360 องศา

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

ประมวลภาพกิจกรรม

แผนที่โรงแรม